Warunki

Należy dokładnie zapoznać się z warunkami niniejszej umowy, gdyż dotyczy ona relacji z firmą Keylite Roof Windows Limited („Firmą” lub „nami”) i dystrybutorem wybranym w celu dostarczenia towarów („osobą”) oraz ogranicza odpowiedzialność Firmy i dystrybutora względem użytkownika. Pełnimy funkcję przedstawiciela wybranego dystrybutora i jesteśmy upoważnieni, aby w jego imieniu na powyższych warunkach zawierać umowy sprzedaży towarów bezpośrednio między dystrybutorem i użytkownikiem za pośrednictwem Strony internetowej. Firma nie jest sprzedawcą detalicznym ani hurtowym towarów. W związku z powyższym, umowa zostaje zawarta między użytkownikiem a dystrybutorem, a wszystkie prawa i środki zaradcze użytkownika z zakresu sprzedaży i dostawy towarów są przenoszone na dystrybutora. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” na dole ekranu i przejście na Stronę internetową jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków dotyczących relacji między użytkownikiem a nami i dystrybutorem. Użytkownik oznacza osobę fizyczną zamawiającą towary. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności użytkownik korzysta ze Strony internetowej lub nabywa towary, warunki te są akceptowane również w imieniu tej działalności, a wyraz „użytkownik” dotyczy też tej działalności.

1. Ceny i płatności

1.1 Przed zatwierdzeniem zamówienia musimy (jako przedstawiciel działający w imieniu i na rzecz dystrybutora) otrzymać całą kwotę za zamówione towary. Po otrzymaniu przez nas (przedstawiciela) płatności, w imieniu i na rzecz dystrybutora, potwierdzimy zatwierdzenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w zamówieniu. Zatwierdzenie zamówienia powoduje zawarcie między użytkownikiem a sprzedawcą obowiązującej prawnie umowy kupna-sprzedaży zamówionych towarów. 1.2 Ceny zamawianych towarów są podane na Stronie i zawierają zarówno podatek VAT, jak i inne podatki. Za zamówienia na kwotę poniżej £200.00 należy pokryć koszty dostawy w wysokości £10.00. 1.3 Wszystkie płatności należy regulować w terminie z uwzględnieniem wszelkich potrąceń, roszczeń wzajemnych, upustów, rabatów, itp.

2. Prawo do anulowania umowy / zwroty

2.1 Zawarta umowa może zostać anulowana w dowolnej chwili do końca siódmego dnia roboczego, licząc od dnia odbioru zamówionych towarów. Zgodnie z postanowieniami tego punktu nie trzeba wówczas podawać żadnego powodu anulowania umowy ani płacić żadnej kary. Aby anulować umowę, należy wysłać nam stosowne pismo. 2.2 Po odebraniu towarów przed anulowaniem umowy należy możliwie najszybciej odesłać nieotwarte i nieuszkodzone towary dystrybutorowi, korzystając z usług sprawdzonego przewoźnika i przesyłki poleconej lub skontaktować się z nami. Możemy w takim wypadku zorganizować przesyłkę we własnym zakresie (w każdym przypadku na ryzyko i koszt użytkownika). Po zorganizowaniu przesyłki towarów naliczymy opłatę w wysokości od £25.00 lub do £40.00 (+ VAT), gdy towary muszą zostać przewiezione na paletach. Należy pamiętać, że są to opłaty minimalne i mogą w zależności od miejsca odbioru zostać zwiększone. Ewentualne koszty dostawy po wysłaniu towarów nie będą zwracane . 2.3 Co więcej, przy skorzystaniu z prawa do anulowania, o którym mowa w punkcie 2.1, naliczona zostanie opłata manipulacyjna za zwrot towaru w wysokości 25% wartości anulowanych towarów podanej na fakturze. Należy zauważyć, że postanowienia niniejszego punktu 2.3 nie obowiązują, gdy według zawartej umowy użytkownik jest odbiorcą. 2.4 Towary muszą być zwracane w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach i w takim samym stanie, w jakim je dostarczono lub umożliwiono do odbioru (w zależności od sytuacji). Wszystkie zwracane towary muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby ich nie uszkodzić. 2.5 Po powiadomieniu nas o anulowaniu umowy zgodnie z punktem 2.1, wszystkie kwoty przelane na nasz rachunek z karty kredytowej lub debetowej użytkownika zostaną na nią zwrócone w ciągu 30 dni od dnia anulowania umowy, pod warunkiem że wypełnione zostały zobowiązania omówione w punkcie 2.2 dotyczące zwrotu lub zorganizowania zwrotu towarów w nieotwartych i nieuszkodzonych opakowaniach. Odpowiedzialność za zwrot płatności na rachunek użytkownika ponosimy do momentu przekazania jej dystrybutorowi, który z tą chwilą przejmuje od nas tę odpowiedzialność. Będziemy mieć prawo do potrącenia należnych kosztów bezpośrednich związanych z odzyskaniem towarów (w przypadku niespełnienia powyższych warunków) i/lub kosztów dostawy i/lub kosztów egzekucji od zwracanej kwoty.

3. Dostawa

3.1 Prawo własności do zamówionych towarów przechodzi na użytkownika po ich dostarczeniu, nieuzasadnionym nieodebraniu dostawy po jej uprzednim przekazaniu przez dystrybutora lub po uiszczeniu pełnej kwoty za towary i uregulowaniu wszystkich powiązanych kosztów i opłat. Dostarczone towary będą przechowywane na ryzyko użytkownika. Ani my, ani dystrybutor nie będzie wówczas odpowiadać za ich utratę lub zniszczenie. Przy zaplanowanym odbiorze towarów ryzyko jest przenoszone w momencie udostępnienia tych towarów do odbioru (i poinformowania o tym fakcie użytkownika — należy pamiętać, że może być to informacja przekazana ustnie w sposób bezpośredni lub telefonicznie). 3.2 Wszystkie podawane terminy dostawy są wyłącznie terminami przybliżonymi i zarówno my, jak i dystrybutor nie ponosimy odpowiedzialności za związane z tym opóźnienia. Czas dostawy nie powinien być kwestią nadrzędną.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

4.1 Wszystkie gwarancje, postanowienia i warunki wymagane na podstawie ustaw, prawa powszechnego lub innych regulacji prawnych są dozwolone w pełnym zakresie na mocy przepisów prawa niewskazanych w niniejszej Umowie. 4.2 Niezależnie od powyższych postanowień i postanowień punktu 5, nasza odpowiedzialność nie będzie ograniczana w przypadku naszych oszustw, śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem, odpowiedzialność dystrybutora nie będzie ograniczana w przypadku jego oszustw, śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych jego zaniedbaniem, a żadne postanowienia niniejszej Umowy nie ograniczają jakichkolwiek praw, które użytkownik jako odbiorca może mieć zapewnione na mocy obowiązujących, lokalnych przepisów prawa (jeżeli użytkownik jest odbiorcą) lub innych praw ustawowych, które mogą obowiązywać. NALEŻY ZWRóCIĆ UWAGĘ PRZEDE WSZYSTKIM NA POSTANOWIENIA ZAWARTE W PUNKCIE 4.3 Na podstawie punktu 4.2: 4.3 Pełnimy funkcję przedstawiciela działającego w imieniu i na rzecz dystrybutora, zatem nie ponosimy wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności w tym między innymi z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym niedopełnienia lub naruszenia obowiązków ustawowych), wprowadzenia w błąd bądź innej, z tytułu strat lub szkód wynikowych (w tym utraty możliwości prowadzenia działalności w wyniku utraty danych, zysków lub przerwy w prowadzeniu działalności), kosztów, wydatków lub innych roszczeń odszkodowawczych wysuwanych z dowolnej przyczyny] ani nie składamy żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń lub zapewnień dotyczących między innymi działań podejmowanych przez dystrybutora. Jako że jesteśmy jedynym przedstawicielem dystrybutora, w razie jakiegokolwiek sporu użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności oraz zwalnia nas z wszelkich obecnych i wynikowych roszczeń, żądań i szkód wynikających z danego sporu lub w jakikolwiek sposób związanych z danym sporem.

5 Zwrot wadliwych towarów

5.1 Nie naruszając praw przedstawionych w punkcie 2, obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie towarów po odbiorze i ich zaakceptowanie w ciągu 14 dni od dnia ich dostarczenia lub udostępnienia do odbioru (w zależności od przypadku), a także poinformowanie nas o wszelkich wadach, błędach lub usterkach. 5.2 O ile nie wystąpił błąd w wysyłce lub nie wystąpiła usterka produktu, nie będą zwracane żadne koszty dotyczące opłat przewozowych przy zwrotach. 5.3 Jeżeli towary są uszkodzone i zostaliśmy o tym poinformowani zgodnie z punktem 4.1, dystrybutor musi we własnym zakresie zwrócić użytkownikowi uiszczoną kwotę, zapewnić naprawę tych towarów lub dostarczyć towar zastępczy.

6. Komunikacja

6.1 Wszystkie wiadomości należy przesyłać na nasz adres e-mail online@keyliteroofwindows.com. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wiadomości muszą być przez nas wysyłane na podany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia adres e-mail lub adres do korespondencji. 6.2 Wiadomość będzie uznawana za otrzymaną w momencie odbioru poczty elektronicznej (lub w kolejnym dniu roboczym, jeżeli zostanie otrzymana w weekend lub podczas święta państwowego) lub w ciągu 3 dni od dnia jej wysłania.

7. Informacje ogólne

7.1 Każde prawo lub środek zaradczy Firmy lub dystrybutora przyznane na mocy niniejszej Umowy nie narusza żadnych innych praw ani środków zaradczych Firmy lub dystrybutora posiadanych na mocy niniejszej Umowy lub z nią niezwiązanych. 7.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane przez dowolny sąd, trybunał lub inny organ administracyjny o odpowiedniej jurysdykcji za częściowo lub w pełni niezgodne z prawem, nieważne, podlegające unieważnieniu, nieobowiązujące, niemożliwe do wyegzekwowania lub bezzasadne, należy je w zakresie tej niezgodności z prawem, nieważności, braku obowiązywania, niemożności wyegzekwowania lub bezzasadności uznać za odrębne, a pozostałe postanowienia Umowy i powyższe postanowienia w pozostałym zakresie muszą obowiązywać z pełną mocą i skutecznością. 7.3 Brak egzekwowania, opóźnienia w egzekwowaniu lub częściowe egzekwowanie jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy przez Firmę lub dystrybutora nie będzie uznawane za powód do odstąpienia od wykonywania praw przysługujących im zgodnie z tą Umową. 7.4 Żadne odstąpienie od wykonania prawa przez Firmę lub dystrybutora w wyniku naruszenia lub niespełnienia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uznawane za odstąpienie przy kolejnych tego typu naruszeniach lub brakach realizacji postanowień Umowy i nie będzie mieć wpływu na jakiekolwiek inne warunki tej Umowy. 7.5 Utworzenie, istnienie, opracowanie, realizacja postanowień, ważność i wszystkie aspekty niniejszej Umowy są regulowane przez prawo obowiązujące na terenie Irlandii Północnej, a jej strony podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów północnoirlandzkich. Dane kontaktowe: Tel. 028 8675 8921 Faks 028 8675 8923 Derryloran Ind. Est., Sandholes rd, Cookstown, Co. Tyrone, BT80 9LU Nr VAT: GB 778 5734 68